( Artikel erschienen im Trierischer Volksfreund am 22. 8. 14)

Zu Bolldendorf hu mir haut geschafft… 

Ennert dem Riichter B. Wilden hu mir eis IPO 1 matt folgendem Resultat gemaach:

A: 100 (V)   B: 90 (SG)    C:88 (G)

Gesamt: 278 (SG) (1/4. Platz)

Fir weider Fotoen hei klicken!

     

 

 Merci Steve, fir d’Zurverfügungstellung vun denge Fotoen!

 Leider huet de Blade genial geschafft an d’Frauchen sech net beherrscht! Dofir ginn 10 Punkten op de Kont vun Frauchen:

 

 

 

02.13.2011

Jo sou ass dat!

Wahre Liebe gibt es nur unter Männern:

                       

 

Aber auch zwischen Mensch und Hund:

          

Awer, dat ganzt, ier mer eis haut matt leider nemmen 73 Punkten an enger éischter Plaz fir d’Landesmeeschterschaft qualifizéiert hun!

Et ass net genial gewiescht, mais bon! Mir schaffen drun!

 

 

Elo wou mir gesondheetlech genau wessen wou mir drun sinn an eng uerdentlech Diagnose vun der Uni-Klinik Giessen hunn, kenne mir eis dem entsprechend dem Hondssport erem méi oder manner widmen!

 

 

 

 Di éischt Qualifikatioun ass gepackt!!!! UFF! 

 

Nächste Seite »